Projekty

Projekt č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003468 s názvem „Čalounická dílna – sociální podnik“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003468 je vytvoření 3 pracovních míst, z nichž 2 budou určeny pro osoby z cílových skupin.

Projekt je zaměřen na rozšíření stávajících aktivit OSVČ formou rozšíření služeb a nabízených produktů, personálního rozšíření a díky nákupu nových technologií je také inovační.

Dojde také k rozšíření prostorové kapacity formou přestavby stávající hospodářské budovy – stodoly na čalounickou dílnu. Celkové náklady projektu se pohybují kolem 4,6 mil. Kč a realizací projektu vzniknou 3 nová pracovní místa s celkovým počtem 2,5 pracovních úvazků.

Zaměstnancům bude poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby. Pracovní místa budou vytvořena v rámci rozšíření podniku o nové služby.